O asociácii

Slovenská asociácia bezpilotných lietajúcich prostriedkov a systémov

Je právnickou osobou, ktorá dňom zápisu v registri, vedenom na Ministerstve vnútra SR v Bratislave, nadobudla práva a povinnosti vyplývajúce z príslušných predpisov a Stanov OZ. Zameranie OZ je podporovať iniciatívu a spoločné záujmy uživateľov bezpilotných lietajúcich prostriedkov, hobby nadšencov či právnické osoby zaoberajúce sa podnikaním v oblasti UAV a iných subjektov posobiacich v odvetví UAV.

Poslanie asociácie
 • aktívne sa podieľať na tvorbe legislatívy s cieľom zefektívniť prevádzku a prácu s bezpilotnými lietajúcimi prostriedkami na území SR a EÚ.
 • propagácia legálneho a bezpečného užívania bezpilotných lietajúcich prostriedkov v profesionálnom, ale aj hobby sektore členmi asociácie.
 • rozvoj a aktívna účasť na vzdelávaní.
 • reprezentácia spoločných záujmov členov asociácie.
 • podpora a rozvoj výskumu bezpilotných lietajúcich prostriedkov a systémov.
Orgány
 • Predseda:
  • Ing. Juraj Dudáš
 • Podpredsedníctvo:
  • Bc. Miroslav Fránik 
  • Ing. Lubomír Sládek 
  • Ing. Ákos Haramia
  • Csaba Gál
Stanovy

Stať sa členom